Copy of Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN - DEFINITIES

Dit zijn de algemene voorwaarden van CHARLOTTE BEERNAERT O.N. / btw BE 0896.950.288, gevestigd te 8840 STADEN, Ter Linde 6B, charlotte@tuinderkunsten.be, tel. 0472 681 672, verder de ondernemer genaamd.

Onder de ondernemer wordt hierbij verstaan de natuurlijke persoon, hierboven opgegeven, die producten en/of (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanbiedt.

De wetgeving verplicht de ondernemer om de klant transparantie te bieden in verband met de voorwaarden die van toepassing zijn op de af te sluiten transactie. Vooraleer er een geldig een overeenkomst op afstand (elektronisch) kan worden afgesloten, is dit vereist. U wordt er daarom van op de hoogte gebracht dat onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van de ondernemer ten aanzien van haar klanten en op elke overeenkomst die tussen hen tot stand zou komen.

Onder de klanten wordt hierbij verstaan de consumenten of particulieren en de bedrijven met wie de ondernemer contracteert. Met de consument of particulier wordt bedoeld de natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Met de bedrijven worden bedoeld (i) de natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, (ii) de rechtspersonen, en (iii) de overige organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, doch met handelsoogmerk.

De ondernemer is actief als interieurstylist en in deze hoedanigheid (i) verleent ze interieuradviezen, (ii) verricht zij interieurinrichting van particuliere gebouwen en ondernemingsgebouwen en (iii) verhuurt zij kunstvoorwerpen.

De algemene zijn van toepassing op alle drie de types van overeenkomsten: (i) interieur-adviesverlening, hetzij door digitaal te vergaderen, hetzij door bezoek ter plaatse, (ii) interieurinrichting volgens abonnementsformule, en (iii) verhuur van kunstvoorwerpen.

2 PRIJS - BETALING

2.1 De vernoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Zou het btw-tarief van 21% wijzigen, dan behoudt de ondernemer zich het recht voor om de totaalprijs overeenkomstig aan te passen.

2.2 Alle betalingen gebeuren contant op het moment van de transactie. De ondernemer accepteert volgende betalingswijzen: (i) bancontact, (ii) overschrijving, (iii) domiciliëring.

2.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

2.4 In geval van een abonnementsformule, zal de maandelijks te betalen prijs, telkens na verloop 12 maanden geïndexeerd worden, overeenkomstig de index der consumptieprijzen en volgens de volgende formule: prijs x nieuw indexcijfer

basisindexcijfer

Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst wordt gesloten.

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

3 ENGAGEMENTEN

3.1 De ondernemer zal kunstwerken in de beschreven staat afleveren.

De ondernemer beslist eigengereid of het ophangsysteem van de klant nog voldoende functioneel is om te gebruiken. Zo niet, zal de ondernemer het ophangsysteem hernieuwen op kosten van de klant.

Bij de levering maakt de ondernemer een fotoreportage van het kunstwerk om de goede staat ervan vast te leggen. De fotoreportage wordt aan de klant bezorgd via whatsapp of email. Behoudens onmiddellijk tegenbericht, worden de foto’s geacht een correcte weergave te zijn van de staat waarin het kunstwerk afgeleverd werd.

Bij elke overeenkomst wordt de nieuwwaarde van het kunstwerk opgegeven. Door de overeenkomst te sluiten aanvaardt de klant de begroting van de nieuwwaarde van het kunstwerk.

De klant dient de goederen te gebruiken als een normaal zorgvuldig en redelijk persoon en overeenkomstig eventueel geboden gebruiksrichtlijnen van de ondernemer.

Bij beschadiging, verlies of diefstal van de kunstwerken is de klant verplicht om de ondernemer hiervan, binnen 24 uur na kennisname van de feiten, op de hoogte te stellen.

Schade aan een kunstwerk, kan niet hersteld worden.

Indien het kunstwerk bij het einde van de overeenkomst niet in dezelfde staat verkeert als in het begin, dan zal de klant de waarde van het beschadigde kunstwerk vergoeden, meer precies de waarde, zonder aftrek van vetusteitspercentages. Deze regel geldt niet indien de schade toch herstelbaar is, bijvoorbeeld indien de schade zich enkel manifesteert op de lijst van een schilderij.

In geen geval mag de klant zelf een kunstwerk (laten) herstellen of het kunstwerk of het ophangsysteem wijzigen, op risico van betaling van de nieuwwaarde (zonder aftrek van vetusteitspercentages) bij de beschadiging van het werk.

3.2 De klant is gerechtigd om de waarde van de kunstwerken te verzekeren tegen schade.

3.3 De klant kan zijn rechten en verplichtingen niet overdragen aan een derde.

De klant-particulier zal de diensten en producten van de ondernemer enkel aanwenden voor persoonlijk gebruik in diens privéwoning.

De klant-onderneming zal de diensten en producten van de ondernemer enkel aanwenden op de locatie de organisatie.

3.4 De Klant verbindt zich ertoe steeds de intellectuele rechten van de kunstenaar te respecteren.

De klant mag de kunstwerken niet kopiëren, verspreiden, commercialiseren, verkopen, verhuren, ter beschikking stellen, vermenigvuldigen of fotograferen.

Indien de Klant een foto of video van het kunstwerk wil delen op sociale media, dan vermeldt hij via hashtags #detuinderkunsten of op andere wijze steeds de website van de ondernemer: www.detuinderkunsten.be.

4 GEBRUIKSRICHTLIJNEN

4.1 De klant dient de privéwoning of bedrijf, waarin het kunstwerk gestald wordt, te hanteren als een normaal zorgvuldig en redelijk persoon, en moet er voor zorgen dat er binnen in het bedrijf of de woning niet gerookt wordt.

4.2 Kunstwerken mogen niet in de nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden bewaard en dienen te worden gevrijwaard van direct zonlicht.

4.3 Huidsmeer en vuil van vingers hebben op termijn een kwalijke invloed op verf en doek. De klant vermijdt te allen tijde om kunstwerken op doek aan te raken. De klant zal kunstwerken steeds aan het frame vastnemen.

4.4 De kunstwerken dienen ingepakt te blijven indien ze niet meteen op hun plaats kunnen worden opgehangen.

De kunstwerken mogen nooit rechtstreeks op de grond staan, maar steeds op mousse of noppenfolie.

Wanneer de klant de verpakking verwijdert, dient hij eerst de tape van de verpakking te halen. Loshangende tape kan de verflaag van een schilderij ernstig beschadigen bij contact.

De klant moet de oorspronkelijke dubbele noppenfolie bijhouden en hergebruiken om het kunstwerk terug te brengen.

4.5 De klant mag in geen elk geval het ophangsysteem van zijn kunstwerk wijzigen.

In geval van manipulatie van dit systeem is alle schade aan het kunstwerk ten laste van de klant.

4.6 Indien de Klant zelf instaat voor het transport van een kunstwerk, verbindt hij zich ertoe om de nodige, gebruikelijke en aangewezen voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid en het behoud van de geleende kunstwerken. Kunstwerken mogen in geen geval worden getransporteerd in een voertuig in open lucht (bv. op de fiets, in een aanhangwagen, op het dak van een wagen, cabrio, motorvoertuig...).

De klant vervoert en draagt de kunstwerken verticaal, in dezelfde hangrichting. Zo is de kans op schade bij kaders het kleinst.

5 VERHUIS

5.1 De klant verbindt zich ertoe om de ondernemer onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contact– en persoonsgegevens.

5.2 Indien de klant verhuist, dient de klant de verhuisdatum te laten weten uiterlijk 30 dagen voor de effectieve verhuis.

Ingeval van verhuis wordt de overeenkomst in principe ontbonden, zonder teruggave van eventueel betaalde vergoedingen.

Indien de klant een verzoek richt aan de ondernemer, kan die laatste er mogelijks mee akkoord gaan om de overeenkomst verder te zetten op de nieuwe locatie, tegen betaling van een eventuele verhuisvergoeding.

6 TERMIJN

6.1 De startdatum van de abonnementsperiode is gelijk aan de datum waarop het kunstwerk afgeleverd wordt ten huize van de klant. Die datum zal blijken uit een email of whatsappbericht (zie artikel 3.1).

6.2 Ingeval de klant een consument is, heeft die het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien het kunstwerk niet is afgeleverd binnen de 30 dagen na sluiting van de overeenkomst.

7 TOEGANG

De klant engageert zich ertoe om de ondernemer steeds toegang te verlenen voor bezichtiging en/of controle en/of ophaling van het kunstwerk.

Indien de Klant een leverings-, ophalings-, of bezichtigingsafspraak met de ondernemer niet kan nakomen, dient de klant de ondernemer daar minstens 36 uur op voorhand van te verwittigen. Indien niet, dan zal de klant aan de ondernemer een forfaitaire schadevergoeding betalen voor de nutteloze verplaatsing ten belope van 1,25 EUR/km te rekenen vanaf de zetel van de ondernemer tot het adres van de klant en terug, met een minimum van vijvenvijftig euro (55 EUR).

8 HERROEPING

Voor de consument – en enkel voor de consument – geldt een herroepingsrecht.

Indien de consument producten (bv. schilderij) of diensten (bv. bruikleen van schilderij / bv. interieurstyling/advies) aankoopt buiten de kantoren van of via de website van de ondernemer, kan die zich beroepen op zijn herroepingsrecht.

Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit binnen 14 kalenderdagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van ontvangst van de goederen dan wel de dag waarop de dienstenovereenkomst gesloten werd. 

Aan het uitoefenen van het herroepingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van een ondubbelzinnige verklaring waarin deze verklaart om de transactie te herroepen, via het modelformulier voor herroeping, dat terug te vinden is op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. Dit dient ingevuld en ondertekend te worden teruggestuurd naar de ondernemer.

De goederen dienen op kosten van de klant onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te worden terugbezorgd. De verzenddatum geldt als controle.

De ondernemer zal het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de teruggezonden goederen terugbetalen aan de klant.

9 WANPRESTATIE

Indien blijkt dat de ene partij de contractuele verplichtingen niet naleeft, en hieraan geen gevolg verleent na schriftelijk te zijn in gebreke gesteld, dan kan de andere partij, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst schorsen dan wel eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden.

Zonder limitatief te zijn, kan hierbij gedacht worden aan een van de volgende situaties: 
- incorrecte klantgegevens of misbruik ervan;  
- niet-naleven van de contractuele verplichtingen;  
- aanwijzingen van diefstal, fraude of andere strafrechtelijke inbreuken;  
- gebruik van een product of -dienst strijdig met deze voorwaarden, of met de algemene regels der goede trouw (openbare orde / goede zeden).

Alle kosten of schade die voor de ondernemer zouden ontstaan ten gevolge van de schending of niet-naleving door de klant van deze algemene voorwaarden, zijn voor rekening van dekKlant.

Omgekeerd, alle kosten of schade die voor de klant zouden ontstaan, ten gevolge van de ten gevolge van de schending of niet-naleving door de ondernemer van deze algemene voorwaarden, zijn voor rekening van de ondernemer. 

10 PRIVACY

De ondernemer houdt slechts die persoonsgegevens van de klant bij die nodig zijn voor het uitvoeren van deze overeenkomst.

De klant aanvaardt dat wij de persoonsgegevens verwerken met het oog op het beheer van de relatie tussen de ondernemer en de klant, alsook met de toekomstige klanten, de opvolging van klantendossiers en de boekhouding (met inbegrip van facturatie en eventuele invordering) overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

11 SLOTBEPALINGEN

De ondernemer kan voorwaarden en/of kenmerken van haar diensten en producten en/of haar prijzen slechts wijzigen wanneer dit noodzakelijk is omwille van objectieve externe factoren die niet afhangen van haar wil, zoals overheidsmaatsregelen en/of wetswijzigingen.

De nietigheid van één van deze bepalingen heeft niet de nietigheid van de overeenkomst in haar geheel tot gevolg. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of nietige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige afspraak.

Als u een klacht heeft, kan u die richten tot de ondernemer via charlotte@tuinderkunsten.be

Als de klacht naar de mening van u als klant onvoldoende ter harte wordt genomen, kan u zich richten tot de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie. Die is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst is te bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zal uitsluitend de rechtbank bevoegd zijn waar de ondernemer haar maatschappelijke zetel heeft.